ANBI Status

Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI)​ – Download ANBI formulier

Doelstelling en beleidsplan

Doel van de stichting is instandhouding van de korenmolen “Windlust”

Het beleid is gericht op een gezonde financiële basis om het doel, ook in de toekomst, te kunnen realiseren.

De gezonde financiële basis kan alleen worden bereikt door subsidie van de overheid, donaties en het ontplooien van zoveel mogelijk eigen activiteiten die een positief resultaat opleveren en daarnaast de kosten van de eigen organisatie zo beperkt mogelijk te houden.

Resultatenrekening 2022 2021
Baten € 14436,00 € 14588,00
Inkopen € 2791,00 € 1401,00
VvE € 1591,00 € 1418,00
Onderhoud/reparatie € 4298,00 € 340,00
Algemene kosten € 889,00 € 922,00
Overige kosten € 3685,00 € 1476,00
Totaal kosten € 13254,00 € 5557,00
Resultaat € 1182,00 € 9031,00
Balans per 31 december
Molen p.m. p.m.
Geldmiddelen € 49422,00 € 79523,00
Vorderingen € 25931,00 € 597,00
Totaal activa € 75353,00 € 80120,00
Algemene reserve € 72887,00 € 71705,00
Voorzieningen € 1137,00 € 1137,00
Schulden € 1329,00 € 7278,00
Totaal passiva € 75353,00 € 80120,00

Beloningsbeleid:

 

Zowel bestuur als medewerkers ontvangen geen enkele beloning, ook geen vacatiegeld.
Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.

 

Sponsors